Personuppgiftpolicy för SBFm Nordic AB

 
 

Bäste/bästa användare, 

Hälsocoachning, kost- och träningsprogram, Föreläsningar, rådgivningar , personlig träning och gruppträning samt blogginlägg och delning av kunskap och tips samt försäljning av produkter kopplat till hälsa och träning tillhandahålls på "https://strongbodyfitmind.com" (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”) som tillhandahålls av SBFM Nordic AB, organisationsnummer 559176-1902 med adress Sjövillegränd 8, 18368 Täby.

Din integritet är viktig för oss. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”), ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter. 

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål. För att använda Tjänsterna måste du först läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy.

Vi använder oss av ”Squarespace” som tredje part för hosting av hemsida, finansiella tjänster och försäkringar. För betalning använder vi oss av ”Stripe” och ”Pay-pal”. Du som användare kan behöva acceptera tredje parts egen personuppgiftspolicy och användarvillkor.


PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga och säkra Tjänster:

 1. Namn 

 2. E-postadress

 3. Telefonnummer

 4. Personnummer

 5. Bild

 6. Hemadress och/ eller leveransadress

Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna till dig om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter enligt ovan. 

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive: 

 1. Information om din användning av tjänsterna; 

 2. Innehåll som du publicerar, laddar upp eller/ och bidrar med till tjänsterna; 

 3. Teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestande, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;

 4. Lokaliseringsuppgifter

Om du har kopplat ditt användarkonto hos oss med en social media-kanal så som Instagram: @strongbodyfitmind eller Facebook: Strong Body Fit Mind / SBFMNordic kan vi erhålla liknande information rörande ditt användande av Tjänsterna från sådana kanaler. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finner du nedan.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH LAGLIG GRUND

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 1. För att administrera ditt konto/ köp av tjänster, säkerställa tillhandahållande av tjänsterna och integration med tredjeplats tjänster, och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av tjänsterna att annars tillhandahålla tjänsterna i enlighet med användarvillkoren. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är baserat på Nödvändigheten att vi uppfyller vårt avtal med dig, samt vårt berättigade intresse att ge dig en anpassad upplevelse som är skräddarsydd efter dina önskemål.

 2. För att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster, baserat på vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringsmaterial till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av;  

 3. För att informera dig om våra uppdateringar av tjänsterna och användarvillkoren, baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om utvecklingen av tjänsterna (som nya funktioner) och de villkor du har samtyckt till genom att använda tjänsterna;

 4. För att förbättra och utveckla tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av av tjänsterna, baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda dig aktuella tjänster baserat på din användning av Tjänsterna och att utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser dina önskemål;

 5. För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna och för att förhindra användning av Tjänsterna i strid med användarvillkoren för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och baserat på vårt berättigade intresse att se till att våra Tjänster inte missbrukas för att skydda oss själva och våra andra användare; 

 6. För att säkerställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet baserat på vårt berättigade intresse att skydda vårt företag, våra Tjänster, Tjänsteanvändare och annan tredjepart; och 

 7. För att fullgöra förpliktelser enligt lag.

För behandling av aktiviteter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

SAMTYCKE

Genom att klicka på ”jag accepterar”-knappen i flödet för skapande av använderkonto på hemsidan, anmäler dig till maillistan (klickar ”subscribe” eller liknande) eller genomför ett köp eller på något annat sätt interagerar eller lämnar dina personliga uppgifter på hemsidan accepterar du;

 1. behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy; 

 2. att erhålla direktmarknadsföring från oss eller närstående tredje parter, t.ex. genom e-post eller på annat sätt. 

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke.  

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom och utanför EU/EES där du kan ha lägre skydd för dina personuppgifter. 

Våra mottagare kan ligga utanför EU/EES och vi tillämpar därför relevanta skyddsåtgärder för dataöverföringarna till dessa mottagare. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss.

Ditt användarnas kan komma att visas för andra användare av tjänster. Bilder på dig kan komma att användas på hemsidan öppet med ditt skriftliga tillstånd (e-mail). Genom att skicka bilder till oss godkänner du att vi får använda dessa på hemsidan och i marknadsföring.

Du förstår och accepterar att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 

COOKIES, BEACONS OCH ANNAN TEKNOLOGI

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se ”Squarespace” Cookie Policy.

Sociala plug-ins

När du använder en Hemsida som tillhör oss på vilken en social plug-in (som t.ex. en gillaknapp) är implementerad, kommer din webbläsare att etablera en direkt länk till Facebook, Instagram, Twitter eller liknande sociala medier (”Social Plug-in”) och kommer att överföra följande data till den Sociala Plug-in som är aktuell:

 1. datum och tid för ditt besök;

 2. Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;

 3. Din IP-adress

 4. din webbläsare;

 5. ditt operativsystem;

 6. Ditt användarnamn om du är en registrerad användare av Social Plug-in och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och

 7. om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.

Vi vill särskilt notera att vi inte har något inflytande över data som en Social Plug-in samlar in med hjälp av en plug-in och avseende sådan data får vi hänvisa till personuppgiftspolicyn för respektive Social Plug-in. Vänligen informera dig om varje Social Plug-in och särskilt om syftet för och omfattningen av insamling av uppgifter och dina rättigheter i detta avseende, samt alternativa inställningar för att skydda din information och integritet. 

Det är dock möjligt att förhindra användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. I tillägg därtill då är det även möjligt att blockera sociala plug-ins med add-ons för din webbläsare. 

LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. 

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder. 

Information som vi erhåller om dig inklusive finansiell data genom Hemsidan när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.  

ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

Länkar till andra hemsidor 

Du bör vara medveten om att när du besöker vår Hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på deras hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig. 

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy. 

Meddelande om ändringar 

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande här https://www.strongbodyfitmind.com/policys/. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke. 

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring. 

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt en (1) gång varje kalenderår. Begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna. 

Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: alex@strongbodyfitmind.com eller SBFM Nordic AB, Sjövillegränd 8 18368 Täby. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Observera att du ska kunna underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan begäran kan behandlas. 

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Om vi ändrar något i denna personuppgiftspolicy meddelar vi dig via https://strongbodyfitmind.com eller e-post eller enligt nedan. Om ditt samtycke krävs på grund av förändringarna, kommer vi utifrån omständigheterna att skicka ett meddelande till dig och be om ditt samtycke i enlighet med gällande lag.

_______________